Our Services

Shraddh Karma

 • Matrugaya Shraddh Pooja
 • Narayna Bali Shraddh Pooja
 • Matru/Pitru Tarpan Shraddh Pooja
 • Mangal Dosh Shanti
 • Tirth Shraddh Pooja
 • Nil Bali Shraddh Pooja
 • Varshik Shraddh Pooja

Shubh Karya

 • Vastu Pooja
 • Navhandi Pooja
 • Patristha of God and Godness
 • Satchandi Pooja
 • Ati Rudra Pooja
 • Vivah Karya Pooja
 • Maha Rudra Pooja ( Abhishekh )
 • Janoi ( Yagnopavit Sanskar ) Pooja
 • Laghu Rudra Pooja ( Abhishekh )

Shanti Karma

 • Kalsarp Shanti
 • Vaidrath Shanti
 • Nadi Dosh Shanti
 • Amavasiya Shanti
 • Chandal Shanti
 • Mangal Dosh Shanti
 • Grahan Shanti
 • Rahu Dosh Shanti